O nasPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na podstawie wymaganego prawem pozwolenia.
Firma prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK dla mieszkańców gminy Piaseczno.

Dbamy o porządek i czystość na terenie Gminy Piaseczno.
Świadczymy usługi letniego i zimowego utrzymania terenów użyteczności publicznej.
Zajmujemy się również pielęgnacją i urządzaniem zieleni.Dane spółkiPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000122596 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.260.000,00 zł NIP: 123-08-78-675 REGON: 016161080 Siedziba Spółki: ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno


Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
(PSZOK)PSZOK zlokalizowany jest w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a w soboty w godz. 9.00 – 17.00.

Do PSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno mogą oddać odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, a także świetlówki i baterie, zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych.

Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą również przez cały rok oddawać do PSZOK odpady zielone.

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W PSZOK

Mieszkańcy, którzy oddają odpady w PSZOK mogą zostać poproszeni o okazanie dowodu osobistego, kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie POSEGREGOWANE odpady komunalne, tzn. odpady powstające w gospodarstwach domowych, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej (również ogrodniczej) przyjmowane są w siedzibie PUK Piaseczno odpłatnie.

Informacje na temat warunków przyjmowania tego rodzaju odpadów, możliwości podstawienia kontenerów oraz cennika dostępne w biurze PUK Piaseczno.

Ww. informacje można otrzymać również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt


ul. Techniczna 6,
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 73 71 770
e-mail: biuro@pukpiaseczno.pl
Czynne w godzinach 8:00 – 16:00Reklamacje


tel. 500 313 824
e-mail: reklamacje@pukpiaseczno.pl

Harmonogram odbioru odpadów


Aktualności


Oferta dla firm


PUK Piaseczno zaprasza do zapoznania się z ofertą odbioru odpadów pochodzących z działalności gospodarczych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno.


RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW

CENNIK ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH*

CENNIK DLA DOSTARCZAJĄCYCH ODPODY NA TEREN PUK PIASECZNO

W sprawie zawarcia umowy prosimy o kontakt na adres email: puk@pukpiaseczno.pl


Informacje pod nr tel. (22) 73 71 770 w godz. 9-15
*Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego