O nasPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na podstawie wymaganego prawem pozwolenia.
Firma prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK dla mieszkańców gminy Piaseczno i Lesznowola.

Dbamy o porządek i czystość na terenie Gminy Piaseczno.
Świadczymy usługi letniego i zimowego utrzymania terenów użyteczności publicznej.
Zajmujemy się również pielęgnacją i urządzaniem zieleni.Dane spółkiPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000122596 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.260.000,00 zł NIP: 123-08-78-675 REGON: 016161080 Siedziba Spółki: ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno

Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
(PSZOK)PSZOK zlokalizowany jest w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a w soboty w godz. 9.00 – 17.00.

Do PSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno mogą oddać odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, a także świetlówki i baterie, zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych.

Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą również przez cały rok oddawać do PSZOK odpady zielone.

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W PSZOK

Mieszkańcy, którzy oddają odpady w PSZOK mogą zostać poproszeni o okazanie dowodu osobistego, kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie POSEGREGOWANE odpady komunalne, tzn. odpady powstające w gospodarstwach domowych, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej (również ogrodniczej) przyjmowane są w siedzibie PUK Piaseczno odpłatnie.

Informacje na temat warunków przyjmowania tego rodzaju odpadów, możliwości podstawienia kontenerów oraz cennika dostępne w biurze PUK Piaseczno.

Ww. informacje można otrzymać również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt


ul. Techniczna 6,
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 73 71 770
e-mail: biuro@pukpiaseczno.pl
Czynne w godzinach 8:00 – 16:00Reklamacje


tel. 500 313 824
e-mail: reklamacje@pukpiaseczno.pl

Harmonogram odbioru odpadów


Aktualności22.05.2020

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pojazdów.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc

20.04.2020

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. PSZOK zostanie ponownie otwarty

26.03.2020

W dniach 26 marca - 20 kwietnia 2020 r. PSZOK będzie NIECZYNNY

17.03.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 i 2020

31.01.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola !

Z przykrością informujemy, że z dniem 1 lutego 2020 roku jesteśmy zmuszeni zamknąć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony dla mieszkańców Gminy Lesznowola w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Podjęliśmy tą trudną decyzję w związku z drastycznym wzrostem cen zagospodarowania odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, do których przekazujemy odpady dostarczane do PSZOK.

Koszty związane z obsługą PSZOK dla Lesznowoli przekraczają kwotę wynagrodzenia PUK Piaseczno z tytułu realizacji dotychczas obowiązującej umowy z Gminą Lesznowola.

Niestety, negocjacje prowadzone w ostatnich miesiącach z przedstawicielami Zarządu Gminy Lesznowola w sprawie zmiany umowy na prowadzenie PSZOK nie przyniosły spodziewanych rezultatów i to pomimo zaproponowanych przez Zarząd PUK Piaseczno możliwości kontynuowania współpracy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że jako spółka komunalna należąca w 100% do Gminy Piaseczno, nie możemy pozwolić sobie na ponoszenie strat z tytułu wykonywania umów, które prowadzą wprost do naruszenia zasady ekwiwalentności świadczeń i są w istocie działaniem na szkodę Gminy Piaseczno.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji

Z wyrazami szacunku

Zarząd PUK Piaseczno Sp. z o.o.03.12.2019

Informacja o wyniku postępownia


Oferta dla firm


PUK Piaseczno zaprasza do zapoznania się z ofertą odbioru odpadów pochodzących z działalności gospodarczych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno.


RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW

CENNIK ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH*

W sprawie zawarcia umowy prosimy o kontakt na adres email: puk@pukpiaseczno.pl


Informacje pod nr tel. (22) 73 71 770 w godz. 9-15
*Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego